عید سعید فطر مبارک

عید فطر مبارک

🌙💐
نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را،
گل بزنید قبله را، عید خدا میرسد


سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را
دور کنید غصه را، عید خدا میرسد

🌍 webomeet.com
🆔 @ArianaEEC

Posted on June 17, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top