عید سعید فطر مبارک

🌙💐
نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را،
گل بزنید قبله را، عید خدا میرسد

سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را
دور کنید غصه را، عید خدا میرسد

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on June 8, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top