علم بدون قدرت پیش بینی

“علم بدون قدرت پیش بینی، در بهترین صورت خود تاریخ و در بدترین حالت خود داستان است.”

-محمد رضا شعبانعلی

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on November 13, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top