شب_قدر، شب بیدار شدن است؛ نه بیدار ماندن

Back to Top