راهکارهایی برای ارائه موفق (بخش ششم)

راهکارهایی برای ارائه موفق

راهکارهایی برای ارائه موفق
(بخش ششم)

🔺مخاطبان دنبال مطلب جدید هستند!


حتی اگر احساس می کنید بزرگترین دستاوردهای علمی یا تخصصی را ارائه می دهید، در نظر داشته باشید که مخاطبان شما برای شنیدن و آگاه شدن از اصل مطلب پای ارائه شما نشسته اند و به ندرت علاقه ای به شنیدن سختی ها و زحمات رسیدن به این دستاوردها و یا نقاط قوت شما دارند.
مخاطبان داستان شخصی خود را در همایشهای انگیزشی بجویید، نه در سمینارهای علمی و تخصصی.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on March 12, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top