راهکارهایی برای ارائه موفق (بخش سوم)

راهکارهایی برای ارائه موفق

راهکارهایی برای #ارائه موفق
(بخش سوم)

🔺فرمول محرابیان:


نتایج تحقیقات پروفسور آلبرت محرابیان (دانشگاه UCLA) در مورد اثربخشی ارتباطات کلامی نشان میدهد که:
7% از از پیام یک ارتباط گفتاری از طریق کلمات مورد استفاده انتقال می یابد.
38% از پیام یک ارتباط گفتاری از طریق نحوه ادای کلمات مورد استفاده منتقل میشود.
55% از پیام یک ارتباط گفتاری، وابسته به حالت چهره و بدن فرد گوینده است.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 12, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top