راهکارهایی برای ارائه موفق (بخش دوم)

راهکارهایی برای ارائه موفق

راهکارهایی برای ارائه موفق
(بخش دوم)

🔺سادگی بیان:
اگر نمیتوانید موضوعی پیچیده را به سادگی توضیح دهید، احتمالا خودتان نیز آن را بطور کامل و درست درک نکرده اید.
تلاش کنید مفاهیم مورد بحث در ارائه خود را تا حد امکان با جملات کوتاه و کلمات ساده بیان کنید. چنین بیانی، به مخاطبان کمک میکند تا موضوع را بهتر پردازش و درک کنند.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 6, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top