راهکارهایی برای ارائه موفق(بخش چهارم)

راهکارهایی برای ارائه موفق

راهکارهایی برای ارائه موفق
(بخش چهارم)

🔺تناسب نحوه ارائه با مخاطبان:


روش مورد استفاده در ارائه باید با تیپ شخصیتی و حرفه ای مخاطبان، هماهنگی داشته باشد.
بطور مثال، متدی که در همایشهای انگیزشی موجب جلب توجه مخاطبان میشود، ممکن است در یک ارائه تخصصی، موجب کسالت یا واکنش دفعی مخاطبان شده و یا اعتبار ارائه دهنده را زیر سوال ببرد.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 18, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top