“دانش” یعنی؟

در عصر اطلاعات، دانش دیگر به معنی محفوظات منتقل شده از یک انسان به انسانهای دیگر نیست.
اکنون “دانش” یعنی:
پرسیدن سوال درست،
یافتن جواب درست،
و استفاده درست از نتیجه آن.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on December 29, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top