حفظ تمرکز

همه پول و زمان را بعنوان دارایی می شناسند. اما “تمرکز” ضلع سوم مثلث داراییهای ارزشمند انسان است.
به حفظ #تمرکز خود حساس باشید و از چاله های بلعنده تمرکز دور بمانید:

🔸 جدیدها را با بدردبخورها اشتباه نگیرید. بیشتر تحولات، به دردنخورند.
🔸 از محتوا و فناوری رایگان دوری کنید. آنها با گسیل تبلیغات انبوه، نابودکننده تمرکز هستند.
🔸 فاصله ایمن خود با پدیده های چندرسانه ای را حفظ کنید. احساسات شما در این پدیده ها شتاب می گیرد و باعث تصمیمات اشتباه می شوند.
🔸 تمرکز قابل تقسیم نیست. توجه شما روی هر چیز، باعث دریغ همان توجه به بقیه چیزها می شود.
🔶 اگر کسی توجه شما را بدون اجازه به جایی جلب کرد، با قدرت “نه” بگویید. همانطور که دزدیدن بدن شما بد است، دزدیدن ذهنتان هم ناپسند است.

سلولهای بدنتان هر جا که باشند، شما همانجایی هستید که ذهنتان روی آن تمرکز کرده است. در تمرکز و دریافت اطلاعات، جدی، سختگیر و دقیق باشید.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on September 22, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top