آموزش و بازآموزی

آموزش و بازآموزی

“حقایق و واقعیتها با نادیده گرفته شدن از بین نمی روند.”
-آلدوس هاکسلی

⚠️ نیاز به آموزش و بازآموزی هم، یکی از واقعیتهاست!

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on December 23, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top