آموزش موثر-تولید علم

آنچه که از #آموزشموثر و دستاوردهای آن در #تولیدعلم انتظار داریم:

چهار برنده جایزه #نوبل؛
هر یک دانشجوی نفر قبل و استاد نفر بعد…

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on September 26, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top